Meer info?

  Privacyverklaring

  PSDnaarHTML respecteert de privacy van al haar gebruikers, van zowel haar website als dienstverlening waarvoor het nodig is om gegevens te verzamelen. PSDnaarHTML verzamelt, verwerkt en bewaard alleen persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. PSDnaarHTML verzamelt persoonsgegevens handmatig. Alle persoonsgegevens die door de website van PSDnaarHTML worden verzameld worden automatisch verzameld wanneer er een contact formulier wordt ingevuld. Deze gegevens worden 12 maanden bewaard, waarna ze worden verwijderd.

  PSDnaarHTML gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  – Als je een opdracht plaatst, hebben we enkele gegevens nodig om je opdracht uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Hieronder wordt onder meer verstaan je naam, adres- en betaalgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
  – Wij gebruiken jouw e-mailadres voor facturen, offertes en klant-contact.
  – PSDnaarHTML stelt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar tenzij deze derden nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. PSDnaarHTML werkt met derden die persoonsgegevens verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Contactgegevens:
  PSDnaarHTML.nl
  Amsterdamsevaart 24
  2032 EB Haarlem
  +31 23 620 07 63

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  PSDnaarHTML verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Locatiegegevens
  – Lijst met contactgegevens van de klant via een app
  – Bankrekeningnummer

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  PSDnaarHTML verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het opmaken van een offerte of factuur
  – Het afhandelen van jouw betaling
  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  PSDnaarHTML bewaard persoonsgegevens die zijn verkregen doordat er een overeenkomst tot opdracht is afgesloten, gedurende de duur van de overeenkomst en/of gedurende de door de wet gestelde termijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de belastingwet. PSDnaarHTML bewaard persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen, waarvoor je persoonsgegevens zijn verzameld, te realiseren.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  PSDnaarHTML verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PSDnaarHTML blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  De website PSDnaarHTML.nl gebruikt cookies, lees hier onze cookieverklaring.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PSDnaarHTML en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@psdnaarhtml.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. PSDnaarHTML wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  PSDnaarHTML maakt gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen. PSDnaarHTML maakt gebruik van datacentra die haar servers alleen in Nederland heeft staan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, de website PSDnaarHTML.nl versleuteld verzamelde gegevens die worden ingevuld. PSDnaarHTML neemt de bescherming van je persoonsgegevens heel serieus en heeft passende maatregelen getroffen, die periodiek worden gecontroleerd en geüpdatet zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Mocht je nog op- en/of aanmerkingen hebben over de veiligheid van onze website, misbruik of andere vragen, dan verzoeken wij je die via info@psdnaarhtml.nl aan ons kenbaar te maken.

  • Full serviceGeen omkijken meer
  • White-labelzonder portfolio vermelding
  • Betrouwbaarvan Nederlandse bodem